Документлар

Салым органында исәпкә куелу турындагы таныклык 

Юридик затның дәүләт теркәлүе турындагы таныклык

Юридик затларның бердәм дәүләт реестрына язу кертү турындагы таныклык

Эшкә кабул итү турында боерык

«Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» дәүләт учреждениесе төзелү турындагы КАРАР

«Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» муниципаль бюджет учреждениесе УСТАВы  

«Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» муниципаль бюджет учреждениесенең эчке хезмәт тәртибе КАГЫЙДӘЛӘРЕ 

«ҮКС» МБУ китапханәләренең 2018–2020 елларга үсеш КОНЦЕПЦИЯсе

2019 елның 1 гыйнварыннан Яр Чаллы шәһәренең «Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» муниципаль бюджет учреждениесе тарафыннан гражданнарга һәм юридик затларга күрсәтелә торган түләүле хезмәтләрнең ТАРИФЛАР ИСЕМЛЕГЕ 

Финанс-хуҗалык эшчәнлеге

2016 елга финанс-хуҗалык эшчәнлеге ПЛАНы

2016 ел өчен финанс-хуҗалык эшчәнлегенең АНЫКЛАНГАН ПЛАНы

01.01.2017 датасына учреждение эшчәнлегенең финанс нәтиҗәсе турында ХИСАБЫ

01.01.2017 датасына учреждениенең финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын үтәү турында ХИСАБЫ

2017 елга финанс-хуҗалык эшчәнлеге ПЛАНы

[/su_spoiler]