Китапханәгә язылу тәртибе

Китапханәгә язылганда кулланучы «ҮКС» МБУ китапханәләрен куллану кагыйдәләре»  һәм «ҮКС» МБУ кулланучыларының шәхси мәгълүматларын эшкәртү турында Нигезләмә» белән танышырга тиеш.
Ата-аналар, опекуннар, тәрбияләп үстерүчеләр, башка законлы вәкилләр шулай ук «ҮКС» МБУ китапханәләрен куллану кагыйдәләре» һәм «ҮКС» МБУ кулланучыларының шәхси мәгълүматларын эшкәртү турында Нигезләмә» белән танышырга һәм укучы формулярында аларны үтәү буенча үз бурычын язмача (имза) расларга тиеш.  

Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә РИЗАЛЫК

Мин_________________________________________________________________________________
                                                              (Ф.И.О. тулысынча)
Өй адресы ___________________________________________________________________________
Паспорт, серия _____ № _______, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән________________________

_____________________________________________________________________________________
Россия Федерациясенең 2006 елның 27 июлендә чыккан 152 нче санлы «Шәхси мәгълүматлар турында» Федераль законның 9 нчы маддәсе таләпләре нигезендә минем (һәм минем баламның Ф.И.О. ) _____________________________________________________шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклык кертү, куллану, юкка чыгаруга) ризалык бирәм.
фамилия, исеме, әтисенең исеме; җенесе; туу вакыты; паспорт мәгълүматлары (серия, номер, кайчан һәм кем тарафыннан бирелгән); белеме; уку/эш урыны; вазифасы/белгечлеге; яшәү урыны (теркәлгән адресы; телефон номеры, чаралардан фотолар, китапханә һәм белешмә-мәгълүмати хезмәтләре алу, шулай ук китапханәнең статистик исәбен алып бару өчен е-mail адресы.
Әлеге ризалык китапханә хезмәтләре белән куллану вакытына һәм килешүче яклар аны имзалау вакытыннан үз көченә керә.  
«_____ » 20__ ел.                                                                                         ______________________
                                                                                                                    (кулланучы имзасы)

6.КИТАПХАНӘГӘ КУЛЛАНУЧЫЛАРНЫ ЯЗЫЛДЫРУ ТӘРТИБЕ

6.1. Китапханәгә язылу шәхесне ачыклаучы документ нигезендә башкарыла. 14 яшькәчә балалар аның өчен җаваплы законлы вәкилнең шәхесен ачыклаучы документ нигезендә языла. Китапханәгә язылганда, укучы куллану кагыйдәләре белән танышырга һәм укучы формулярында аларны үтәү буенча үз бурычын язмача (имза) расларга тиеш.
6.2. Яшәү урынын алыштырган очракта, фамилия һ.б. үзгәрсә, укучы бу хакта китапханәгә хәбәр итәргә тиеш.
6.3. Ел саен китапханәдә укучыларның кирәкле документлары нигезендә яңадан теркәлү уздырыла.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.